Page 8 - รายงานประจำปี 2564
P. 8

พ.อ.รพีพงศ ทองฟุก        พ.อ.ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู     พ.อ.ปรัชญา คุมฉายา

                กรรมการ              กรรมการ             กรรมการ
             พ.อ.กิตติภูมิ สุริโยดร       พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ     พ.อ.สุรเชษฐ คําพุฒ

               กรรมการ               เหรัญญิก           เลขานุการ


            ที่ปรึกษาคณะกรรมการ                       ผูตรวจสอบกิจการ             พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ       พ.ท.พลังพล จันทรเมฆา     พ.ท.พยุง นิติวิทยากุล

                ที่ปรึกษา             ที่ปรึกษา         ผูตรวจสอบกิจการ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13