Page 12 - รายงานประจำปี 2564
P. 12

-2-


                          4.8 พิจารณากําหนดคาใชจายในการประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ

                            คาที่พักกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษา

                            ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝายจัดการ ประจําป 2565
                          4.9 พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ

                            ประจําป 2565
                  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอเสนอแนะของหนวยงาน

                  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

                  ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ประธานกลาวปดประชุม
                จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
                                พ.อ.

                                  ( สุรเชษฐ  คําพุฒ )

                                     เลขานุการ
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17