Page 5 - รายงานประจำปี 2564
P. 5

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
        ประกอบคําสั่ง สอภ. (เฉพาะ) ที่   /2557    ลง     ม.ค.57
        คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ชุดที่ 35
             ประธานกรรมการ  พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน  พล.ต.วิกร เลิศวัชรา  รองประธานกรรมการ(4) รองประธานกรรมการ(3)  พ.อ.ปรัชญา คุ้มฉายา พ.อ.ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู พ.อ.รพีพงศ์ ทองฟุก  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  ฝ่ายจัดการ พ.ท.พลังพล จันทร์เมฆา พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ  พ.อ.ชัชพล ศรีมี  ผู้จัดการ  ร.ต.บรรพต สีสด  ผู้ช่วยผู้จัดการ (2)  ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประจําหน่วย  นางสาว ณัฐกานต์ สีสด นาง ฐิติพร ดินเขต นางสาว จิราภา บุญน้อย  หั
               พล.ท.จีรนันท์ กัณฑวงศ์   รองประธานกรรมการ(2)  พ.อ.ชนะตน สุรารักษ์  กรรมการ  พ.อ.สุรเชษฐ คําพุฒ  เลขานุการ  นางกชนภ เทพยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายประจําหน่วย


               พล.ท.บัญชา อาจคําพันธุ์  รองประธานกรรมการ(1)  พ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์  กรรมการ  พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ์  เหรัญญิก  ผช.ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด  พ.ต.อนุรักษ์ เสาวรัตนโยธิน  ผู้ช่วยผู้จัดการ (1)  ฝ่ายบัญชี  นางสุดา ทิมฤกษ์  เจ้าหน้าที่บัญชี
                   พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย  กรรมการ       ตรวจถูกต้อง  พ.ท.กิตติภูมิ สุริโยดร          พ.ท.            ( ยงยุทธ มณีโชติ )  กรรมการ                 ธ.ค.56  ฝ่ายธุรการ  จ.ส.อ.จรรยา พลช่วย  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10