Page 7 - รายงานประจำปี 2564
P. 7

คณะกรรมการดําเนินการ


                    สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จํากัด

              พล.ท.บัญชา อาจคําพันธุ                 พล.ท.จีรนันท กัณฑวงศ

              รองประธานกรรมการ (1)                  รองประธานกรรมการ (2)

                พล.ต.วิกร  เลิศวัชรา                 พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน
               รองประธานกรรมการ (3)                  รองประธานกรรมการ (4)


           พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย   พ.อ.ชัยณรงค สุภาพันธ     พ.อ.ชนะตน สุรารักษ
               กรรมการ             กรรมการ            กรรมการ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12