Page 3 - รายงานประจำปี 2564
P. 3

ระเบียบวาระการประชุม

                                                   หนาที่

            สารจากประธานกรรมการ                                 1

            โครงสรางบริหารสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จํากัด                 2
            คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35                          3-4

            ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จํากัด                   5-6

            ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานกลาวเปดการประชุม                  9
            ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม                   10

                    - รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563          11-49
            ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ                       50

                    3.1 รายงานประจําป 2564                     51-52

                    3.2 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564            53-55
            ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา                     56

                    4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2564            58-76

                    4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564             77
                    4.3 พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ประจําป 2565    78

                    4.4 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได - รายจาย ประจําป 2565  79-80

                    4.5 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการของสหกรณฯ
                        ประจําป 2565                       81

                    4.6 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ ประจําป 2565    82
                    4.7 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจําป 2565        83

                    4.8 พิจารณากําหนดคาใชจายในการประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก

                        กรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
                        ฝายจัดการ ประจําป 2565                  84

                    4.9 พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ
                        ประจําป 2565                       85

            ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอเสนอแนะของหนวยงาน                   86

            ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)                     87-99
            ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ประธานกลาวปดประชุม                   100
   1   2   3   4   5   6   7   8