Page 9 - AnnualReport2022
P. 9

พ.อ.กนก สมิตินันทน์      พ.อ.ชนะตน สุรารักษ์     พ.อ.ปรัชญา คุ้มฉายา
                 กรรมการ            กรรมการ            กรรมการ
               พ.อ.ธีร์รัฐ เกียรติอภิวสุ   พ.อ.กิตติ สินสวัสดิ์     พ.อ.ผิต วัฒนะภูติ
                 กรรมการ          กรรมการ/เหรัญญิก       กรรมการ/เลขานุการ
          พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ  ร.อ.พิภพ แสงเดือน  ร.อ.หญิง ศลิษา เจียมบุญ พ.ท.พยุง นิติวิทยากุล
             ที่ปรึกษา       ที่ปรึกษา       ที่ปรึกษา       ผู้ตรวจสอบกิจการ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14