Page 6 - AnnualReport2022
P. 6

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
         ประกอบคําสั่ง สอภ. (เฉพาะ) ที่   /2557    ลง     ม.ค.57
          คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ชุดที่ 36
             พล.ท.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล  ประธานกรรมการ พล.ท.นิธิศ เปลี่ยนปาน  พล.ต.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ พล.ต.ถาวร ไชยเดือน  รองประธานกรรมการ(5) รองประธานกรรมการ(4) รองประธานกรรมการ(3)  พ.อ.ปรัชญา คุ้มฉายา พ.อ.กนก สมิตินันทน์ พ.อ.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  ฝ่ายจัดการ ร.อ.หญิง ศลิษา เจียมบุญ ร.อ.พิภพ แสงเดือน พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ  พ.อ.ภาสกร สนิท  ผู้จัดการ  ร.ท.บรรพต สีสด  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ฝ่าย


                 พล.ท.วิกร เลิศวัชรา  รองประธานกรรมการ(2)  พ.อ.ชนะตน สุรารักษ์  กรรมการ  พ.อ.ผิต วัฒนะภูติ  กรรมการ/เลขานุการ  นางกชนภ เทพยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายประจําหน่วย

                 พล.ท.ไพรัช โอฬารไพบูลย์  รองประธานกรรมการ(1)  พ.อ.รพีพงศ์ ทองฟุก  กรรมการ  พ.อ.กิตติ สินสวัสดิ์  กรรมการ/เหรัญญิก  (ว่าง)  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ฝ่ายบัญชี  นางสุดา ทิมฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

                     พ.อ.อธิคม ซื่อสัตย์  กรรมการ  พ.อ.ธีร์รัฐ เกียรติอภิวสุ  กรรมการ  ฝ่ายธุรการ  จ.ส.อ.จรรยา พลช่วย  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11