Page 7 - AnnualReport2022
P. 7

ร.อ.หญิง ศลิษา เจียมบุญ   นางสาว จิราภา บุญน้อย  เจ้าหน้าที่การเงิน
                 พล.ท.นิธิศ เปลี่ยนปาน   รองประธานกรรมการ(5)  พ.อ.ปรัชญา คุ้มฉายา  กรรมการ


                          ที่ปรึกษา  ร.อ.พิภพ แสงเดือน  ฝ่ายการเงิน  นางสาว ณัฐกานต์ สีสด  เจ้าหน้าที่การเงิน

                 พล.ต.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ  รองประธานกรรมการ(4)  พ.อ.กนก สมิตินันทน์  กรรมการ  พล.ต.พิจิตร บุญญสุวรรณ  ร.ท.บรรพต สีสด  ผู้ช่วยผู้จัดการ  นาง ฐิติพร ดินเขต หัวหน้าฝ่ายการเงิน  น.ส. สิริกาญจน์ อารมย์  เจ้าหน้าที่ประจําหน่วย/  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และประมวลผล


      โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
         ประกอบคําสั่ง สอภ. (เฉพาะ) ที่   /2557    ลง     ม.ค.57
          คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด ชุดที่ 36


                 พล.ต.ถาวร ไชยเดือน  รองประธานกรรมการ(3)  พ.อ.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์  กรรมการ


             พล.ท.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล  ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการ พ.อ.ภาสกร สนิท  ผู้จัดการ
                                         ฝ่ายประจําหน่วย    จ.ส.ท.นิวัติ  คล่องดี  เจ้าหน้าที่ประจําหน่วย
                 พล.ท.วิกร เลิศวัชรา  รองประธานกรรมการ(2)  พ.อ.ชนะตน สุรารักษ์  กรรมการ  พ.อ.ผิต วัฒนะภูติ  กรรมการ/เลขานุการ  นางกชนภ เทพยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายประจําหน่วย

                 พล.ท.ไพรัช โอฬารไพบูลย์  รองประธานกรรมการ(1)  พ.อ.รพีพงศ์ ทองฟุก  กรรมการ  พ.อ.กิตติ สินสวัสดิ์  กรรมการ/เหรัญญิก  (ว่าง)  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ฝ่ายบัญชี  นางสุดา ทิมฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

                     พ.อ.อธิคม ซื่อสัตย์  กรรมการ  พ.อ.ธีร์รัฐ เกียรติอภิวสุ  กรรมการ  ฝ่ายธุรการ  จ.ส.อ.จรรยา พลช่วย  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12