Page 8 - AnnualReport2022
P. 8

คณะกรรมการดําเนินการ


                    สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด


                             พล.ท.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล

                              ประธานกรรมการ
              พล.ท.ไพรัช โอฬารไพบูลย์                   พล.ท.วิกร เลิศวัชรา
              รองประธานกรรมการ (1)                    รองประธานกรรมการ (2)
              พล.ต.ถาวร ไชยเดือน     พล.ต.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ   พล.ท.นิธิศ เปลี่ยนปาน

             รองประธานกรรมการ (3)      รองประธานกรรมการ (4)     รองประธานกรรมการ (5)
               พ.อ.อธิคม ซื่อสัตย์     พ.อ.รพีพงศ์ ทองฟุก    พ.อ.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์

                 กรรมการ           กรรมการ            กรรมการ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13