Page 5 - gmeeting2563.jpg
P. 5

โครงสรางการแบงสวนงานสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด


 ประกอบคำสั่ง สอภ. (เฉพาะ) ที่   /2557    ลง     ม.ค.57
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด ชุดที่ 34 พล.ท.อนุสรณ ปญญะบูรณ
 ประธานกรรมการ


 พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร  พล.ท.มงคล รัตนจันทร  พล.ต.พงษพันธุ โพธิ์พงษ  พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน

 รองประธานกรรมการ(1)   รองประธานกรรมการ(2)  รองประธานกรรมการ(3)  รองประธานกรรมการ(4)


 พล.ต.สมศักดิ์ เครือเชา  พ.อ.วิกร เลิศวัชรา  พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย  พ.อ.ชัยณรงค สุภาพันธ  พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ  พ.อ.ผิต วัฒนะภูติ
 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ           กรรมการ
      ตรวจถูกตอง

          พ.ท.  พ.ท.อภิรักษ วงษเพ็ชร  พ.อ.มนตรวี อินทรศิริ  พ.อ.สุรเชษฐ คำพุฒ  ที่ปรึกษา
 พ.อ.รพีพงศ ทองฟุก
            ( ยงยุทธ มณีโชติ )  กรรมการ  กรรมการ/เหรัญญิก  กรรมการ/เลขานุการ
 กรรมการ
  ผช.ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด
                ธ.ค.56
 ฝายจัดการ  พล.ต.บัญชา อาจคำพันธุ  พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ  พ.อ.ชนะตน สุรารักษ  พ.ท.พลังพล จันทรเมฆา พ.อ.ชัชพล ศรีมี

 ผูจัดการ
  พ.อ.เจษฎา เจียวมาลี

    ผูชวยผูจัดการ ฝายธุรการ  ฝายบัญชี  ฝายประจำหนวย                 ฝายการเงิน

 จ.ส.อ.จรรยา พลชวย   นางอัญชลี อักษรดี  นางสุดา ทิมฤกษ

 หัวหนาฝายธุรการ  เจาหนาที่ธุรการ  หัวหนาฝายบัญชี  เจาหนาที่บัญชี
      ร.ต.บรรพต  สีสด       นางสาว ณัฐกานต์ สีสด     นางสาว จิราภา บุญน้อย

     หัวหน้าฝ่ายการเงิน        เจ้าหน้าที การเงิน      เจ้าหน้าที การเงิน
 นางกชนภ เทพยสุวรรณ  ส.อ.นิวัติ  คลองดี  นาง ฐิติพร ดินเขต  น.ส. สิริกาญจน อารมย

 หัวหนาฝายประจำหนวย  เจาหนาที่ประจำหนวย  เจาหนาที่ประจำหนวย  เจาหนาที่ประจำหนวย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10