Page 4 - gmeeting2563.jpg
P. 4

โครงสรางการแบงสวนงานสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด


                                   ประกอบคำสั่ง สอภ. (เฉพาะ) ที่   /2557    ลง     ม.ค.57
                                      คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด ชุดที่ 34                                                    พล.ท.อนุสรณ ปญญะบูรณ
                                                       ประธานกรรมการ


                          พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร      พล.ท.มงคล รัตนจันทร          พล.ต.พงษพันธุ โพธิ์พงษ     พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน

                           รองประธานกรรมการ(1)        รองประธานกรรมการ(2)          รองประธานกรรมการ(3)         รองประธานกรรมการ(4)


                พล.ต.สมศักดิ์ เครือเชา   พ.อ.วิกร เลิศวัชรา   พ.อ.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย    พ.อ.ชัยณรงค สุภาพันธ   พ.อ.เฉลิมพล นุตรักษ     พ.อ.ผิต วัฒนะภูติ
                   กรรมการ          กรรมการ           กรรมการ                กรรมการ           กรรมการ           กรรมการ
                   ตรวจถูกตอง

                       พ.ท.     พ.ท.อภิรักษ วงษเพ็ชร  พ.อ.มนตรวี อินทรศิริ         พ.อ.สุรเชษฐ คำพุฒ                ที่ปรึกษา
                 พ.อ.รพีพงศ ทองฟุก
                         ( ยงยุทธ มณีโชติ )  กรรมการ      กรรมการ/เหรัญญิก           กรรมการ/เลขานุการ
                   กรรมการ
               ผช.ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด
                              ธ.ค.56
                                                ฝายจัดการ        พล.ต.บัญชา อาจคำพันธุ   พ.อ.พิจิตร บุญญสุวรรณ    พ.อ.ชนะตน สุรารักษ    พ.ท.พลังพล จันทรเมฆา                                              พ.อ.ชัชพล ศรีมี

                                                ผูจัดการ
                                                              พ.อ.เจษฎา เจียวมาลี

                                                                ผูชวยผูจัดการ                      ฝายธุรการ                     ฝายบัญชี              ฝายประจำหนวย                        ฝายการเงิน

               จ.ส.อ.จรรยา พลชวย                    นางอัญชลี อักษรดี      นางสุดา ทิมฤกษ

                หัวหนาฝายธุรการ       เจาหนาที่ธุรการ     หัวหนาฝายบัญชี       เจาหนาที่บัญชี
                                                                 ร.ต.บรรพต  สีสด       นางสาว ณัฐกานต์ สีสด     นางสาว จิราภา บุญน้อย

                                                                 หัวหน้าฝ่ายการเงิน        เจ้าหน้าที การเงิน      เจ้าหน้าที การเงิน
               นางกชนภ เทพยสุวรรณ        ส.อ.นิวัติ  คลองดี      นาง ฐิติพร ดินเขต      น.ส. สิริกาญจน อารมย

               หัวหนาฝายประจำหนวย      เจาหนาที่ประจำหนวย      เจาหนาที่ประจำหนวย      เจาหนาที่ประจำหนวย
   1   2   3   4   5   6   7   8   9