กำหนดวันปิดรับสัญญาเงินกู้สามัญ

 

พันเอก วีร์รัศมิ์ สิทธาบุษย์ ผู้จัดการ พลโท มนิต ศิริรัตนากูล ประธานกรรมการ
5/65 หมู่ 1 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 << โทร.ทบ.53267 << โทร.032-328050 << มือถือ 097-1984105, 097-2984105 << E-mail : oomsub.kbsccl@gmail.com >>