Page 1 - ่ส่งเสริมการออม
P. 1

สงเสริมการออม


           ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


              เดิม   คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 2.25 ตอป


              ปรับเปน คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 2.50 ตอป (เริ่ม 1 เม.ย. 62 ถึง ปจจุบัน)


                ดอกเบี้ยเงินฝาก          ดอกเบี้ยเงินกู
           พรอมใหบริการ             โครงการ “ ไปลา มาไหว้ ”
   1   2   3   4   5   6